POMOC (22) 658 20 46

REGULAMIN SECAP.PL


§ 1 SŁOWNIK

Administrator – IT-FACTORY Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Noakowskiego 4 lok.8, 00-666 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000540302, NIP: 1132884404;

Informacja - treść umieszczana w Secap przez Użytkownika;

Konto - zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony w Secap na rzecz Użytkownika od momentu pierwszego prawidłowego logowania się w Secap, umożliwiający korzystanie z Secap, chroniony unikalną nazwą Użytkownika (loginem) i hasłem;

Secap - prowadzony przez IT-Factory serwis internetowy, dostępny w domenie Secap.pl;

Profil – zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony w Secap na rzecz Użytkownika, umożliwiający logowanie się do Secap;

Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z Secap;

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania Informacji w Secap, a także zasady świadczenia usług.

 2. Każdy Użytkownik z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i wyraża zgodę na jego warunki.

 3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu w przypadku korzystania z usług dostępnych w Secap.

§ 3 REJESTRACJA

 1. Użytkownik chcący korzystać z Secap, musi się zalogować do Secap.

 2. Rejestrację Użytkownika przeprowadza Użytkownik posiadający konto administracyjne

 3. Poprzez Logowanie i korzystanie z Secap Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora zamieszczonych w Secap informacji oraz danych osobowych, w tym w szczególności na potrzeby związane z funkcjonowaniem Secap.

 4. Użytkownik może korzystać z identyfikatora (loginu) i hasła dostępu w ramach logowania w Secap.

 5. Korzystanie z usług Secap wymaga akceptacji Regulaminu przez tego Użytkownika.§ 4 OGÓLNE WARUNKI TWORZENIA I PUBLIKOWANIA INFORMACJI

 1. Treść Informacji powinna być przygotowana w sposób rzetelny i kompletny oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników

 2. Treść Informacji powinna być zgodna z wymogami prawa, w szczególności powinna zawierać wymagane prawem treści, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w Secap, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.

 3. Treść Informacji, w tym jego przedmiot, nie może naruszać przepisów obowiązującego prawa, w tym dóbr osobistych lub praw osób trzecich (w szczególności praw autorskich i innych praw własności intelektualnej), a także dobrych obyczajów, jak również nie może wpływać negatywnie na dobre imię i renomę Administratora.

 4. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika działań lub publikowanie Informacji zawierających treści ogólnie uznawane jako zakazane.

 5. Użytkownicy powinni dołożyć należytej staranności, aby tworzone przez nich Informacje nie były dokonywane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zrozumienia konsekwencji wynikających z Regulaminu i przepisów polskiego prawa.

§ 5 OBOWIAZKI ADMINISTRATORA

 1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług oraz do zachowania należytej staranności przy ich wykonywaniu.

 2. Administrator nie udziela jakichkolwiek gwarancji, że Secap jest wolny od wad.

 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Secap wywołane działaniem siły wyższej, za którą uważa się wydarzenia, których Administrator nie mógł przewidzieć i które zostały spowodowane przez okoliczności od niego niezależne, w szczególności awarię sprzętu, działanie osób trzecich, niedozwoloną ingerencję Internautów, itd., nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych przez Użytkowników.

 4. W razie wystąpienia awarii Secap Administrator będzie dążył do jej niezwłocznego usunięcia.

 5. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowych przerw w działaniu serwisu wynikających z przyczyn technicznych.

 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczanych i przesyłanych za pośrednictwem Secap informacji i materiałów.

 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z użycia danych dostarczonych przez Secap

 8. Administrator nie jest stroną umów, porozumień lub innych czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Użytkownikami, wobec czego Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów zawartych w następstwie działań za przy wykorzystaniu Secap. Administrator nie ponosi też odpowiedzialności za inne działania lub zaniechania Użytkowników względem siebie.

§ 6 OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik korzysta z serwisu na własną odpowiedzialność.

 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie treści i dane umieszczane w Secap

 3. Zarejestrowany Użytkownik powinien zapewnić szczególną ochronę hasła dostępu do Secap

 4. Zarejestrowany Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie operacje dokonane za pośrednictwem jego konta.

 5. Nie można stosować elementów języka HTML służących do: wczytywania i osadzania innych stron, używania plików „cookie”, tworzenia formularzy oraz innego kodu naruszającego integralność stron Secap.

§ 7 ZASTRZEŻENIA

 1. Zabrania się wprowadzania przez Użytkowników wszelkich treści o charakterze bezprawnym.

 2. Zabrania się umieszczania w Secap wulgaryzmów, treści obraźliwych, naruszających godność człowieka, obrażających uczucia lub poglądy innych osób, itp. W przypadku powzięcia wiedzy o zamieszczeniu w serwisie ww. treści Administrator zastrzega sobie prawo stałego lub czasowego zablokowania Użytkownika lub Konta Użytkownika.

 3. Poprzez użytkowanie Secap, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie podanych danych osobowych wraz z udostępnionymi informacjami zawartymi w Informacjach w celach marketingowych lub na cele świadczenia usług w ramach serwisu oraz umieszczenie ich w bazie danych Administratora, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 133, pozycja 883) oraz Regulaminem serwisu i Polityką Bezpieczeństwa. Równocześnie Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Secap informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany adres poczty elektronicznej.

 4. Na żądanie sądu, prokuratury, policji lub innych uprawnionych organów Administrator będzie przekazywał informacje zawarte na kontach Użytkowników tymże organom.

 5. Działania niezgodne z regulaminem będą traktowane jako działanie na szkodę Administratora.

 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników w ramach Secap, ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów związanych z zamieszczonymi Informacjami, podanie przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych Informacji, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.

 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników.

 8. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Informacji lub zablokowania Konta w przypadku naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

 9. W przypadku blokady Konta Użytkownik nie może korzystać z żadnych usług świadczonych przez Administratora w ramach Secap.

 10. Administrator ma prawo do usunięcia Informacji, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:

 1. powszechnie uznane za obraźliwe,

 2. noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,

 3. naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,

 4. szkodzące dobremu imieniu lub renomie Administratora lub jego partnerów,

 5. wprowadzające w błąd.

 1. Administrator nie odpowiada za:

 1. realizację obowiązków Użytkowników wynikających z innych przepisów,

 2. działanie siły wyżej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Administratora niezależnych.

§ 8 REKLAMACJE

 1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Administratora usług w ramach Secap, w terminie 7 dni od dnia od dnia wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.

 2. Reklamacje należy zgłaszać Administratorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: serwis@it-factory.pl

 3. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu), bądź inne dane pozwalające na identyfikację Informacji, której dotyczy reklamacja, a także dodatkowo okoliczności lub materiały uzasadniające reklamację.

 4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych licząc od dnia otrzymania kompletu informacji pozwalających na rozstrzygnięcie reklamacji.

 5. Jeżeli podane przez Użytkownika w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, Administrator zwróci się do Użytkownika o wskazanie w zakreślonym terminie dodatkowych informacji.

 6. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie, o którym mowa w punkcie 10.4. powyżej, Administrator zawiadomi o tym Użytkownika wskazując przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji.

 7. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony drogą korespondencji elektronicznej na adres poczty elektronicznej Użytkownika zarejestrowany w Secap.

 8. Reklamacje nie pozwalające zidentyfikować Informacji lub Użytkownika, a także złożone po terminie mogą nie być rozpatrzone.


§ 9 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest Administrator. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu świadczenia przez Administratora usług oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Administratora (w tym Secap), a także świadczeniem usług przez Administratora. Użytkownik nie będzie otrzymywać informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 2. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawo dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

 3. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Administratora danych osobowych innemu niż Administrator administratorowi danych.

 4. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Administratora, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Administratora czynności dotyczące realizowanych na rzecz Użytkownika przez Administratora w ramach Secap usług.

 5. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.

§ 10 ZMIANY REGULAMINU

 1. Administrator może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Secap. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w Secap zmienionego Regulaminu.

 2. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Secap po wejściu w życie zmian Regulaminu zostanie powiadomiony o tych zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z zaprzestaniem korzystania z Secap.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

 2. W przypadku sporów strony będą dążyły do ich polubownego załatwienia, a w przypadku konieczności rozstrzygnięcia przez sąd, właściwym będzie sąd dla siedziby strony Administratora.